Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
ARTYKUŁY
Wrocławski punkt honoru Wspaniałe, masywne i majestatyczne ko¶cioły od zawsze tworzyły niesamowity klimat Wrocławia. Ich ogromne połacie dachów pokrytych miedzi± lub różnokolorow± dachówk± oraz dumnie wznosz±ce się nad stolic± ¦l±ska wieże zwieńczone wyniosłymi hełmami dostrzec można było już z daleka. Jednymi z najważniejszych ko¶ciołów, nie tylko Wrocławia, ale i całego ¦l±ska, były obie fary miejskie - ¶w. Elżbiety oraz ¶w. Marii Magdaleny..

Fot. Tomasz Sielicki
Warto wspomnieć, jak wielk± rolę odegrała ta ¶wi±tynia w historii Wrocławia. Fara Magdaleńska należała do najważniejszych symboli miasta, pełna dzieł sztuki, pełna legend, pełna ducha historii.

¬ródła podaj±, jakoby pierwsz± ¶wi±tynię w tym miejscu wzniesiono ze ¶rodków zebranych przez samych mieszczan w roku 1165. W roku 1226 w zwi±zku z oddaniem ko¶cioła ¶w. Wojciecha zakonowi dominikanów biskup Wawrzyniec ustanowił ko¶ciół Marii Magdaleny parafialnym dla mieszkańców czę¶ci Wrocławia obejmuj±cej teren od strony Zielonej Studni w Rynku na wschód. ¦wi±tynia była parafi± dla złotników, malarzy, piekarzy, krawców i innych rzemie¶lników wrocławskich. W roku 1523 Johannes Hess wygłosił pierwsze kazanie będ±ce pocz±tkiem reformacji w ¦l±sku. Od tej chwili, aż do 1945 roku, ko¶ciół ¶w. Marii Magdaleny służył gminie ewangelickiej. Dzi¶ jest to katedra Ko¶cioła polsko-katolickiego.

¦wi±tynia jest trójnawow±, ceglan± bazylik±. Jej zachodni± fasadę wieńcz± bliĽniacze wieże poł±czone malowniczym Mostkiem Pokutnic, z którym wi±ż± się legendy, zagadki i anegdoty. Na południowej fasadzie ko¶cioła dostrzec można Portal Ołbiński - szczytowe osi±gnięcie ¶l±skiej rzeĽby romańskiej. Często mawia się, że jest to "najpiękniejszy portal na wschód od Renu". Pochodzi on z opactwa norbertanów na Ołbinie i został przeniesiony do fary w roku 1546.

W surowym wnętrzu ¶wi±tyni zachwyca ogromne wschodnie okno, cenne, gotyckie, kamienne sakramentarium z końca XIV w. oraz wspaniała renesansowa ambona z końca XVI w. zaliczana do najcenniejszych protestanckich kazalnic Europy. Choć ambona została uszkodzona podczas wojny (straciła między innymi schody oraz czę¶ć balustrady), nadal ukazuje swoje piękno. Bardzo ciekawym elementem jest podpora kazalnicy, któr± tworz± trzy figury aniołów.

Niestety ko¶ciół dzi¶ zachował tylko nieznaczn± czę¶ć swojej dawnej ¶wietno¶ci. Dopiero od niedawna mamy okazję podziwiać legendarny Mostek Pokutnic Wci±ż razi brak renesansowych hełmów wieńcz±cych do 1945 r. wieże. Panorama Wrocławia, dla której wieże ko¶cielne, klasztorne, ratuszowa i wiele innych zawsze były elementami najważniejszymi, jest zubożona. Oczywi¶cie nie tylko Maria Magdalena straciła hełmy (brak zwieńczeń i ko¶cioła gimnazjalnego ¶w. Macieja i klasztoru sióstr urszulanek), to jednak ona nadawała Staremu Miastu niepowtarzalny charakter. Dwie majestatycznie wznosz±ce się wieże były symbolem potęgi miasta i jego mieszkańców.

Ta swoista korona Wrocławia musi zostać uzupełniona. ¦l±ska stolica od zawsze nosiła miano "miasta stu wież".

Tomasz Sielicki

Uwaga!  Zobacz galerię zdjęć ko¶cioła ¶w. Marii Magdaleny

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz