Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Dzwony Ko¶cioła Dworskiego
(Opatrzno¶ci Bożej)
Cykl artykułów Dzwony Wrocławia ma na celu przedstawienie dawnych oraz obecnych dzwonów znajduj±cych się we wrocławskich wieżach. Uzupełnieniem artykułów s± nagrania, dzięki którym można się dowiedzieć, jak wygl±daj± i brzmi± dzwony we Wrocławiu.

Fot. Tomasz Sielicki
Pierwsze potwierdzone Ľródłowo dzwony w Ko¶ciele Dworskim ufundowała w 1844 roku pani Wende. Zostały one wykonane przez wrocławskiego ludwisarza Klagemanna. Trzy dzwony o tonach fis, ais i cis ważyły odpowiednio 20 cetnarów (ok. 100 kg), 10 cetnarów (ok. 50 kg) oraz 6 cetnarów (ok. 30 kg) i otrzymały nazwy nawi±zuj±ce do Hymnu o Miło¶ci z Pierwszego Listu ¶w. Pawła do Koryntian: Wiara, Nadzieja i Miło¶ć. Na płaszczach umieszczono stosowne inskrypcje.

Des Glaubens Schild ward meinem Künft’gen Leben
Als göttliches Symbol zum Schmuck gegeben,
denn heilig ist dies Zeichen jeden Christ.
Drum mußt Ihr gläubig zu der Klange hallen:
Weil Glockenton die Stimme Gottes ist.


Der Liebe Ruf soll Euch mein Klang verkünden,
der Menschen Herzen innig zu verbinden,
in Eintracht, Treu und wahrer Frömmigkeit.
Die Liebe sei, das Schicksal zu versöhnen,
wenn in der Not die Glocken klagend tönen,
zu helfen gern mit Rat und Tat bereit.


Der Hoffnung Trost soll ich dem Dulder schallen,
ich will Dir Frieden in die Seele hallen,
Dir Gottes Kraft in Gram und Schmerz verleihn.
Zum Himmel soll sich Dein Gemüt erheben
Beim Glockenklang, dann wirst Du nie im Leben,
im Tode selbst nicht ohne Hoffnung sein.


W maju 1917 roku dwa większe dzwony zostały skonfiskowane celem przetopienia i użycia w przemy¶le zbrojeniowym. Mniejszy dzwon pozostawiono; wzywał on do niedzielnego nabożeństwa.
W roku 1930 zamówiono komplet czterech nowych dzwonów w firmie Franz Schilling i Synowie z Apoldy. Największy dzwon ważył 1321 kg (¶rednica 125 cm) i posiadał ton d. Na jego płaszczu umieszczono napis:

Glaube! Unser Glaube ist der sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Joh 5,4
(Wierzę! A oto zwycięstwo, które zwyciężyło ¶wiat: wiara wasza. 1 J 5,4)

Drugi dzwon, maj±cy ton f ważył 738 kg . Jego ¶rednica wynosiła 104 cm. Na płaszczu widniał napis:

Liebe! Darin haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. 1. Joh 3,16
(Kocham! Po tym poznali¶my miło¶ć [Boga], że oddał życie swoje za nas. Więc my winni¶my także oddać życie za braci. 1 J 3,16)

Oba te dzwony posiadały jeszcze dodatkow± inskrypcję:

Diese Glocke wurde als Ersatz für die im Jahre 1844 der Kirche geschenkte in der Not des Vaterlandes geopferte Glocke von Franz Schilling Söhne, Apolda, 1930 gegossen.
(Ten dzwon został odlany przez [firmę] Franz Schilling i Synowie w zastępstwie za ufundowany ko¶ciołowi w 1844 [dzwon] ofiarowany ojczyĽnie w potrzebie, Apolda, 1930.)

Kolejny dzwon ważył 512 kg, posiadał ¶rednicę 92 cm, i ton g. Na jego płaszczu umieszczono następuj±cy napis:

Hoffe! Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher Gerechtichkeit wohnt. 2. Petr 3,13
(Ufam! My za¶ oczekujemy, według przyrzeczenia Pana, nowego nieba i nowej ziemi, gdzie sprawiedliwo¶ć zamieszka. 2 P 2, 13)

Najmniejszy dzwon ważył 305 kg. Posiadał ¶rednicę 77 cm oraz ton b. Inskrypcja na płaszczy brzmiała:

Lobe! Lobe der Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ps 103,1.
(Chwalę! Błogosław, duszo moja Pana, i całe moje wnętrze - ¶więte imię Jego! Ps 103,1)

Po¶więcenie dzwonów odbyło się 16. Listopada 1930 roku. Przed zawieszeniem nowego kompletu, zdjęto stary, ocalały z konfiskaty dzwon.

Obecnie w Ko¶ciele Dworskim znajduj± się dwa dzwony. Większy to wspomniany wcze¶niej dzwon z 1930 roku Liebe (pozostałe trzy zostały najprawdopodobniej skonfiskowane), mniejszy jest przeniesionym po II wojnie ¶wiatowej do ¶wi±tyni ¶redniowiecznym dzwonem z innego ko¶cioła. Dzwony o napędzie automatycznym rozbrzmiewaj± w każd± niedzielę o godzinie 10 (na rozpoczęcie nabożeństwa) oraz około godziny 11 (na zakończenie nabożeństwa).

Oprócz tego w ko¶ciele zamontowane s± dwa gongi (kwadransowy i godzinny), które niestety s± odł±czone od mechanizmu zegara.

Dzwony Ko¶cioła Dworskiego o 10 00 w niedzielę

Autor pragnie serdecznie podziękować księdzu biskupowi Ryszardowi Boguszowi za umożliwienie nagrania dzwonów oraz panu Dawidowi ¦lusarczykowi - kantorowi Ko¶cioła Dworskiego za pomoc przy dokonaniu nagrania oraz napisaniu artykułu.

Tłumaczenia Pisma ¦więtego według: Pismo ¦więte Nowego Testamentu w tłumaczeniu z języka greckiego ks. prof. dr. Seweryna Kowalskiego, Wwa, 1957 oraz Biblii Tysi±clecia.

Przy pisaniu artykułu korzystałem z ksi±żki Ulricha Huttera - Wolandta "Die Hofkirche zu Breslau" ( Bonn 1999).

Tomasz Sielicki
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz