Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Tydzień Zrównoważonego TransportuOd kilku lat we Wrocławiu organizowane s± obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Z każdym rokiem przybywa nowych atrakcji pokazuj±cych mieszkańcom alternatywne ¶rodki poruszania się po mie¶cie. Oprócz rowerów niezbędnym dla poprawy systemu transportowego w mie¶cie jest komunikacja zbiorowa.

Fot. Kornelia Trytko
W pi±tek – 19. wrze¶nia – w siedzibie MPK odbył się panel dyskusyjny Zrównoważony Transport we Wrocławiu, na którym Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia przedstawiło dwie prezentacje traktuj±ce o priorytecie dla ¶rodków transportu miejskiego oraz ich dostępno¶ci dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zaprezentowano także wyniki badań prowadzonych w ostatnim czasie przez TUMW, z których wynika, że z powodu braku priorytetu dla tramwajów 30 % czasu przejazdu linii 11 stanowi bezproduktywne stanie w oczekiwaniu na sygnalizację. Przedstawiciel koalicji Rowerowy Wrocław pokazał także na przykładzie Berlina obsługę imprez masowych za pomoc± rowerów. Po prezentacjach odbyła się burzliwa dyskusja z przedstawicielami Urzędu Miejskiego. TUMW wraz z MPK, członkami Koła naukowego Logistics oraz Koła 1435 z Politechniki Wrocławskiej usiłowali przekonać urzędników, że we Wrocławiu potrzebny jest rzeczywisty priorytet dla tramwajów i autobusów. Organizatorzy zwrócili uwagę, iż obecnie niestety w naszym mie¶cie komunikacja zbiorowa odsuwana jest na plan dalszy, co zniechęca mieszkańców do korzystania z niej, w rezultacie czego zwiększa się ilo¶ć samochodów powoduj±cych chaos komunikacyjny.
W niedzielę na ulicy Teatralnej Klub Miło¶ników Komunikacji Zbiorowej przy Towarzystwie Miło¶ników Wrocławia zorganizował wystawę wrocławskich tramwajów. Oprócz historycznych wozów takich jak Ja¶ i Małgosia czy Konstal N zaprezentowane zostały także najnowsze wagony MPK. Chętni mogli wybrać się na przejażdżkę wokół Starego Miasta tramwajem Baba Jaga z letni± doczep± odkryt±. Spore zainteresowanie budzili motorniczowie i konduktorzy rozdaj±cy pami±tkowe bilety. O godzinie 15 wszystkie pojazdy ruszyły w paradzie przez ¦ródmie¶cie mijaj±c najbardziej charakterystyczne obiekty Wrocławia.
W poniedziałek – dniu kulminacyjnym obchodów ETZT - przejazdy komunikacj± miejsk± były darmowe. W zajezdni IV Borek odbyła się konferencja prasowa wraz z pokazem tramwaju oraz autobusu DLA promuj±cych transport zbiorowy. Reklama na pojazdach uzmysławia, ile auto zajmuje przestrzeni w porównaniu do ilo¶ci przewożonych osób.
W konferencji udział wzięli prócz przedstawicieli zarz±du MPK, DLA i Polbusu, Wojciech Adamski - wiceprezydent Wrocławia, Marek Czuryło – Dyrektor Wydziału Transportu oraz wrocławscy radni. Po prezentacji tramwaj wyjechał na linię 2. Każdy pasażer mógł w nim zadać pytanie prezesowi MPK Witoldowi Turzańskiemu, rzecznik MPK Iwonie Czarnackiej lub Włodzimierzowi Alfawickiemu – kierownikowi zmiany centrali ruchu .
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia przygotowało ponadto specjaln± broszurę, pokazuj±c± konieczno¶ć wprowadzenia priorytetu dla tramwaju nawet kosztem transportu indywidualnego. Wielu pasażerów zgadzało się, że wydzielone torowiska powinny być dla Wrocławia priorytetem, ponieważ wówczas tramwaj byłby realn± alternatyw± dla aut.

Tomasz Sielicki
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz