Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Czy Wrocław zyska na zmianie nazwy woj. ¶l±skiego?Nie od dzisiaj wiadome jest, że reforma administracyjna z 1999 roku nie jest doskonała. poza względami formalnymi, szczególnie w¶ród ¦l±zaków z dolnego i górnego biegu Odry budzi ona niesmak.

Fot.
Na skutek lobby partyjnego z pocz±tkowych 12 województw powstało ich 16. W naszej krainie odcisnęło to szczególnie bolesne piętno, ponieważ zamiast województw dolno¶l±skiego i górno¶l±skiego powstało jeszcze wyproszone mikrowojewództwo opolskie bez Katowic, dla których województwo o absurdalnej nazwie "¶l±skie" otworzono na ziemiach w większo¶ci (!) małopolskich.

Tu dochodzimy do sedna absurdu - dokładnie tak, ¦l±ska jest w województwie ¶l±skim jedynie 48% (!). Konsekwencje takiego obszaru s± katastrofalne dla tożsamo¶ci regionalnej, a mieszkańcy małopolskiej czę¶ci woj. ¶l±skiego mówi± wprost o "ze¶l±żczaniu" ich dzieci. Postulat zmiany nazwy tego górno¶l±skiego województwa na ¶l±sko-małopolskie wydaje się jak najbardziej zasadny w ¶wietle postulatów Małopolan.

A jak Wrocław, czyli stolica całego ¦l±ska, odbierze tę zmianę? Bior±c pod uwagę centraln± pozycję Wrocławia w krainie ¶l±skiej, nazwa województwa którego jest stolic± jest mocno myl±ca. Nazwa Dolno¶l±skie, w sytuacji braku woj. górno¶l±skiego jest niezrozumiała - jest tak jakby istniało województwo małopolskie, ale też polskie, ze stolica w Poznaniu...

Zmiana nazwy "katowickiego" województwa na ¶l±sko-małopolskie dałoby nie tylko warto¶ć tam zamieszkałym Małopolanom, ale też zyskałby Wrocław, ponieważ "małopolsko¶ć" województwa Katowic przesunęłaby w końcu większ± uwagę na ¶l±sko¶ć Wrocławia. Propozycja ta jest zatem również interesuj±ca dla Dolnego ¦l±ska.

Oddajmy głos Małopolanom ze Stowarzyszenia "Beskidzki Dom":

"Inicjatywa ta zrodziła się z poczucia bezsilno¶ci wobec narzucania tożsamo¶ci ¶l±skiej terenom Małopolski, poprzez umieszczanie przymiotnika m.in. "¶l±skie", które władze województwa promuj± jako markę. ¦l±ski Szlak Techniki do którego przynależy Browar w Żywcu, Silesian roots, czyli ¦l±skie korzenie, które promuj± kapelę dudziarzy Byrtków z Pewli Wielkiej. Kucharz R±czka w Milówce gotuje góralskie dania i przedstawia je w swoim ¶l±skim programie, a na grupie na Facebooku "¦l±sk jest ¶liczny" promuje się tereny Żywiecczyzny, Białej, czy okolic Częstochowy jako tereny ¦l±ska. Takie przykłady można mnożyć...

Czym to będzie skutkowało w przyszło¶ci? Zmian± poczucia tożsamo¶ci, brakiem wiedzy na temat małopolskiej tożsamo¶ci i małopolskiego dziedzictwa kulturowego naszych ziem. Już dzisiaj wiele dzieci nie ma pojęcia gdzie mieszka. Zapytane odpowiadaj±: "mieszkam na ¦l±sku". Pojęcie "województwo ¶l±skie", a ¦l±sk wydaj± się być dla nich tożsame. Edukacja w tym temacie nie istnieje. A dzieje się to w 2019 roku, gdzie jeszcze wielu rodziców i dziadków pamięta województwo bielskie i krakowskie. Ta zmiana w poczuciu tożsamo¶ci trwa dopiero 20 lat. Co będzie za kolejne 20?

Dlatego, aby przyszłe pokolenia miały ¶wiadomo¶ć swoich małopolskich korzeni, Stowarzyszenie Beskidzki Dom, wraz z kilkunastoma stowarzyszeniami z małopolskiej czę¶ci woj. ¶l±skiego wnosz± o zmianę nazwy województwa na województwo ¶l±sko-małopolskie. Jest to pierwszy krok do powrotu prawdziwej, historycznej nazwy naszych terenów, bez zakłamań.

Będzie to proces bardzo trudny, ale niew±tpliwie priorytetowy dla tożsamo¶ci naszych małopolskich terenów, dlatego prosimy o wsparcie, bo choć stan obecny wydaje się dla wszystkich wygodny, to zmiana ta jest potrzebna i historia oceni, czy mieli¶my rację. Oby nam się udało zatrzymać proces nadawania tożsamo¶ci ¶l±skiej ziemiom małopolskim."
Materiały Stowarzyszenia "Beskidzki Dom"

Redakcja
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz