Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Aglomeracja Katowicka czy Silesia?
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Pałac Spaetgena. Historyczne dziedzictwo w nowej siedzibie.Pocz±tek XXI wieku w dziejach miasta Wrocławia jest tym czasem, w którym stajemy się ¶wiadkami niezwykle ambitnego przedsięwzięcia – stworzenia najnowocze¶niejszej placówki muzealnej w miejscu o wielowiekowej historii i wyj±tkowych walorach artystycznych.

Fot.
Wybór Pałacu Spaetgena na muzeum, w którym ma zostać zaprezentowane szerokiej publiczno¶ci – przede wszystkim mieszkańcom Wrocławia, ale też coraz liczniej przybywaj±cym tu z całego ¶wiata rzeszom turystów – imponuj±ce 1000-letnie dziedzictwo historyczne i kulturowe stolicy ¦l±ska, nie jest dziełem przypadku. Zabytek ten – na równi z wrocławskim Ratuszem, Ostrowem Tumskim, farami miejskimi, Uniwersytetem i Hal± Stulecia – ma wszelkie prawo zaliczać się to najwarto¶ciowszych pami±tek bogatej i niezwykle skomplikowanej historii naszego fragmentu Europy.Ponownie adaptowany i przystosowywany w cało¶ci do celów muzealnych dawny barokowy pałac magnata z około 1719 roku, a póĽniejsza rezydencja władców, to również miejsce wyj±tkowe w historii wrocławskiego muzealnictwa. Walor muzealny tej budowli został doceniony już dawno temu – najpierw w 1926 roku, kiedy to urz±dzono tu Muzeum Zamkowe, oddział ¦l±skiego Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytno¶ci, a następnie w 1963 roku, gdy pałac otworzył swoje podwoje jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. To dzisiejsze nawi±zanie do przedwojennej i powojennej idei muzealnej jest tym bardziej wymowne, gdyż rozpoczyna proces trwałej zmiany charakteru tej – nie tylko nieco zapomnianej, ale też i zaniedbanej – czę¶ci dawnego Wrocławia. To wła¶nie nowa siedziba Muzeum Miejskiego Wrocławia w nieodległej przyszło¶ci współtworzyć będzie – wraz z rozbudowan± i starannie odremontowan± Oper± Wrocławsk± oraz już powstaj±c±, a w przyszło¶ci imponuj±c± swymi rozmiarami, Sal± Koncertow± – swoist± wyspę kulturaln± na mapie prawie milionowego miasta, obszar oddany w cało¶ci do dyspozycji Muz najszlachetniejszych.To otoczone troskliw± i hojn± opiek± włodarzy miasta Forum Sztuki i Muzyki stanie się w najbliższej przyszło¶ci najwarto¶ciowsz± wizytówk± stolicy ¦l±ska – o¶rodka o ogromnych ambicjach i marzeniach równania się z stolicami kulturalnymi Europy.Muzeum Miejskie Wrocławia w swej nowej siedzibie – godnej czasów, w których żyjemy i wyzwań, jakie przed nami stawiaj± – ma za zadanie potwierdzić swoj± wiod±c± pozycję centrum kultury w mie¶cie. W przysposobionych przy użyciu najnowszych osi±gnięć techniki muzealnych wnętrzach, w tej – nie małym wysiłkiem i godnymi takich wyzwań kosztami – na nowo stworzonej przestrzeni publicznej, ma zostać zaprezentowana historia, a wła¶ciwie swoisty genius loci, nadodrzańskiej metropolii. Nie zapominaj±c o walorach edukacyjnych przegotowywanej ekspozycji, o jej roli, jak± odegrać ma w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta, ogromny nacisk położony zostanie na prezentację wyj±tkowych w swych walorach historycznych i artystycznych pami±tek po 1000-letnim Wrocławiu. Na tysi±cach metrów kwadratowych stworzona zostanie swoista „wizualizacja” losów miasta, okresów jego tryumfów i czasów upadku, momentów chwały i klęski. Bohaterami tej ekspozycji będ± sami wrocławianie – poczynaj±c od czasów ¶redniowiecza po dzień obecny. Wystawa będzie prezentacj± tych wszystkich, którzy z miastem zwi±zali swoje losy, którzy obrali je za swoje miejsce na ziemi. Nieraz czyniła to za nich sama historia, nie rzadko przybywali tu jak do nieznanego im miejsca, bole¶nie odczuwaj±c jego obco¶ć powoli się z nim zrastali, wreszcie – zostawali tu na zawsze. Ambicj± organizatorów jest pokazanie wyj±tkowej lekcji historii ludzi i ich dokonań, ich niełatwych nieraz decyzji, błędów i sukcesów. Wystawa będzie pochwał± miejsca, w którym się oni urodzili, dojrzewali, pracowali i wreszcie też umierali; będzie swoistym panegirykiem na cze¶ć Wrocławia, także i takiego, do którego przyjeżdżało i przyjeżdża się na krótko, a gdy opuszcza się jego go¶cinne progi, to już zaczyna się do niego tęsknićPiotr Oszczanowski
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz