Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama


Li¶ć dębu
- to zapomniany w¶ród wrocławian symbol ¦l±ska, którego Wrocław jest stolic±...
czytaj więcej
Z ŻYCIA WROCŁAWIA
Debata o Kępie Mieszczańskiej21 marca 2008 roku odbyła się kolejna debata z cyklu: Wrocław – miasto, które będzie zorganizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Tym razem dyskutowano na temat przyszło¶ci Kępy Mieszczańskiej – wyspy w samym centrum miasta, która posiada potencjał, aby stać się luksusowym wielkomiejskim fragmentem Wrocławia.

Fot.
Michał Goncerzewicz i Maciej Lose przedstawili w swojej prezentacji zarys historii Kępy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dawn± i istniej±c± zabudowę wyspy, a także projekty budynków tam powstaj±cych i projektowanych.
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Piotr Fokczyński (architekt Miejski) oraz Tomasz Ossowicz (Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia) zaprezentowali natomiast wytyczne, według których planowane maj± być inwestycje na Kępie Mieszczańskiej. W¶ród 19 punktów bardzo istotnymi okazały się zapewnienie bulwarów wokół całej wyspy, poł±czenie ich nowymi kładkami, stworzenie ci±gów komunikacyjnych, osi widokowych, a także wprowadzenie zabudowy o bardzo zróżnicowanej funkcji.

1. Dzięki bulwarom, będzie można obej¶ć cał± wyspę od strony Odry, co nie tylko ułatwi dostępno¶ć tych miejsc dla mieszkańców, ale może również stanowić kolejny punkt godny do odwiedzenia przez turystów. Dodatkowo mariny i przystanie pozytywnie maj± wpłyn±ć na ruch turystyczny.
2. Istniej±ce mosty i przyszłe kładki zapewni± lepsz± komunikację piesz±, przez co Kępa nie będzie niedostępna i odcięta od reszty miasta. Na szczególn± uwagę zasługuje kładka w okolicy Arsenału, która będzie mogła zostać naturalnym przedłużeniem Starego Miasta
3. Te zabiegi pozwol± stworzyć ci±gi komunikacyjne wewn±trz wyspy. Nie tylko będ± to ci±gi spacerowe, ale także usługowo-handlowe
4. Zróżnicowanie usług jest jednym z wyznaczników wielkomiejsko¶ci. Takie zróżnicowanie przyjęto zastosować na Kępie Mieszczańskiej. Wprowadzono także poprawki do MPZP zmieniaj±c przebieg ul. Ks. Witolda, co pozwoliło wyeliminować powstanie dużego centrum handlowego w okolicy mostów Pomorskich. Zapewniono także, że ul. Witolda nie zostanie zamknięta (w sensie urbanistycznym, nie wiem jak to sformułować) i będzie ona ulic± handlow±, dostępn± powszechnie. Ważn± informacj± była też chęć odwrócenia się od koncepcji dużych centrów handlowych, które zamykaj± ludzi w ¶rodku i tworz± jakby enklawy nie maj±ce nic wspólnego z otoczeniem.
5. Ciekawym pomysłem jawi się plac na skrzyżowaniu ul. Witolda i Zyndrama z Maszkowic, który byłby swojego rodzaju centrum wschodniej czę¶ci Kępy. Z placem tym ł±czyłaby się wspomniana kładka prowadz±ca od Arsenału, a jej przedłużenie stworzyłoby o¶ widokow± zamknięt± wież± ko¶cioła ¶w. Elżbiety.
6. Zwrócono także uwagę na budynki zabytkowe, które s± problematyczne przy adaptacji i ł±czeniu z now± architektur±. Wspomniano o centrum hotelowo- konferencyjnym oraz planowanym muzeum w południowej czę¶ci wyspy.
7. Północna czę¶ć jest jeszcze najbardziej enigmatyczna, a to za spraw± kwestii własno¶ci. Niemniej jednak założono, że na tym obszarze powstanie raczej zabudowa mieszkalna oraz duży park otoczony ramionami Odry, co ma przyci±gać spacerowiczów.

Po prezentacji urzędu rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrał m in. Maciej Hawrylak , a także go¶cie przybyli na debatę.
¦cierały się dwa główne nurty: konserwatywny oraz postępowy. Nie wszystkim spodobały się plany pana Fokczyńskiego na stworzenie nowego placu i nowych ci±gów komunikacyjnych. Argumentowano to wielowiekow± tradycj± Kępy jako miejsca przemysłowego.
Pan Hawrylak jako przedstawiciel nurtu postępowego poddał za¶ w w±tpliwo¶ć słuszno¶ć zachowania na wyspie dawnej zabudowy, je¶li nie będzie ona wystarczaj±co atrakcyjna, aby stanowić wyznacznik tożsamo¶ci wyspy; w miejsce tego proponuje całkiem współczesn± zabudowę, która mogłaby stać się now± atrakcj± Wrocławia.
Wszyscy jednak byli zgodni co do tego, że Kępa jako centrum miasta powinna mieć rozwinięty handel i usługi, a cało¶ć powinna być jak najbardziej zróżnicowana.
Ostatni± kwesti± była ulica Dmowskiego, która stanowi skuteczn± barierę między obiema czę¶ciami wyspy. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby trasa miała ulec jakiej¶ zmianie (prócz dobudowania torowiska tramwajowego w kierunku Kozanowa), natomiast w planie jest zbudowanie przej¶ć pod mostami, aby piesi swobodnie poruszali się po wyspie.
Tomasz Sielicki
© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz