Polecamy:   Katowice   Woj. ¦l±skie   Stolica Górnego ¦l±ska deutsch | english | česky | ¶lőnský | schläsch
Wrocław Dolny ¦l±sk

Wiadomo¶ci
Artykuły
O Wrocławiu
¦l±sk,DolnyiGórny
Dolno¶l±zacy
Poezja
Galerie
Plan miasta
Imprezy
Forum
Ciekawe strony
Euro 2012
Nasza akcja
Reklama
NASZA AKCJA
W obronie nazwy "Silesia" Z inspiracji górno¶l±skiego portalu Zobacz.Slask.pl oraz portalu SlaskiWroclaw.pl osobisto¶ci nauki i sztuki z województw dolno¶l±skiego, opolskiego i ¶l±skiego wystosowały list otwarty do samorz±dowców województwa ¶l±skiego, by nie zawłaszczały nazwy "Silesia" / "¦l±sk" dla doraĽnych celów promocyjnych i marketingowych jednostek administracyjnych mniejszych niż ogólno¶l±skie.

Nasza akcja odniosła sukces. Pomimo wieloletniego promowania nazwy "Silesia" oraz rozpoczęcia już jej formalnego stosowania przez inicjatora powstania metropolii w województwie ¶l±skim, a także powołania już wielu prywatnych biznesów pod tym szyldem (Galeria Silesia, TV Silesia, Radio Silesia, Expo Silesia, Taxi Silesia, ZM Silesia, Silesion i wiele, wiele innych), nazwa ta została w ostatniej chwili zablokowana przez czę¶ć miast małopolskich województwa ¶l±skiego, powołuj±c się m.in. na opinie naukowców z tej wła¶nie zbiórki podpisów. W wyniku tego pierwsza w Polsce 2,3-milionowa metropolia nosi teraz kompromisowa nazwę Górno¶l±sko-Zagłębiowska Metropolia.

TRE¦Ć LISTU OTWARTEGO

Listopad 2007


Szanowny Pan Piotr Uszok
Prezydent Miasta Katowice


List otwarty

Przył±czaj±c się do inicjatywy Grupy Zobacz ¦l±sk, my, niżej podpisani, wyrażamy głębokie zaniepokojenie z uwagi na promowan± w lokalnych mediach nazwę "Silesia" dla powstaj±cej aglomeracji katowickiej. Chcieliby¶my zwrócić uwagę, że nieporozumieniem jest rezerwowanie historycznej nazwy całego regionu dla administracyjnego wyodrębnienia jedynie jego fragmentu. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że proponowane okre¶lenie ma służyć w tym wypadku do wyróżnienia grupy miast, w skład której wchodz± również miasta pozostaj±ce poza historycznymi granicami ¦l±ska.

We wszystkich encyklopediach ¶wiata termin Silesia - ¦l±sk funkcjonuje jako nazwa krainy historyczno-geograficznej ze stolic± we Wrocławiu. Przez wieki mianem ¦l±ska okre¶lano cały region, wewnętrznie podzielony na Dolny ¦l±sk i Górny ¦l±sk. Bardzo często jednak utożsamiano ¦l±sk z czę¶ci± stołeczn± - dolno¶l±sk±. Sytuacja uległa zmianie w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy z powodu lęków antyniemieckich ¦l±skiem zaczęto nazywać jedynie przemysłowy okręg, znajduj±cy się już przed II wojn± ¶wiatow± w granicach Polski. Dla osób spoza kraju te wewnętrzne motywy s± niezrozumiałe. W opracowaniach naukowych i przewodnikach termin Silesia - ¦l±sk odnosi się w głównej mierze do obszaru Dolnego ¦l±ska, przemysłowy okręg natomiast kojarzony jest z Katowicami.

Wierzymy, że aglomeracja katowicka, jako silny zespół miast, ma wszelkie szanse na sukces gospodarczy. Apelujemy do jej twórców i entuzjastów, by obrali nazwę najbardziej odpowiedni± dla jej promocji, pozostaj±c± w zgodzie z histori± i obowi±zuj±cym nazewnictwem geograficznym.

¦l±sko¶ć naszego regionu jest naszym wspólnym dziedzictwem. Nie rozmieniajmy go na drobne!


/ Podpisani - patrz prawa kolumna /


Do wiadomo¶ci:
Wojewoda ¦l±ski Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński
Wojewoda Dolno¶l±ski Rafał Jurkowlaniec
Prezydent Miasta Bytom Piotr Koj
Prezydent Miasta Chorzów Marek Kopel
Prezydent Miasta D±browa Górnicza Zbigniew Podraza
Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Jaworzno Paweł Silbert
Prezydent Miasta Mysłowice Grzegorz Osyra
Prezydent Miasta Piekary ¦l±skie Stanisław Korfanty
Prezydent Miasta Ruda ¦l±ska Andrzej Stania
Prezydent Miasta Siemianowice ¦l±skie Jacek Guzy
Prezydent Miasta Sosnowiec Kazimierz Górski
Prezydent Miasta ¦więtochłowice Eugeniusz Mo¶
Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Opole Ryszard Zembaczyński
Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz
Wydawcy gazet, programów radiowych, portali internetowych


Silesia dla całego ¦l±ska!
Uczestnicy zbiórki podpisów na wrocławskich uczelniach


LIST W OBRONIE PRAWDY O WOJEWÓDZTWIE ¦LˇSKIM

W trosce o poprawno¶ć historyczn± i nazewnicz± ¦l±ska zobowi±zuję się wystrzegać okre¶lania województwa ¶l±skiego mianem "¦l±sk", "Górny ¦l±sk", a także mieszkańców województwa mianem "¦l±zacy", rezerwuj±c te nazwy jedynie dla ¶l±skiej czę¶ci województwa oraz mieszkańców regionu ¦l±ska.


Podpisani:
Adam Koszut - redaktor naczelny Portal.Katowice.pl
Tomasz Sielicki - redaktor naczelny SlaskiWroclaw.pl
Marcin Melon - redaktor naczelny miesięcznika "Jaskółka ¦l±ska"

Otwarta lista nazwisk - podpisy zbiera wSlaskiem.pl


Li¶ć dębu
Fot. Ziolek.pl 

AKCJĘ POPARLI...

woj. dolno¶l±skie:
Dr Bogusław Czechowicz
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Dr Jacek Dębicki
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Mgr Arkadiusz Dobrzyniecki
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Dr Maciej Łagiewski
Dyr. Muzeum Miejskiego Wrocławia
Prof. dr hab. Jan Kęsik
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. Teresa Kulak
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. K. R. Mazurski
Politechnika Wrocł., W. Architektury
Prof. dr hab. Jan Miodek
Uniw. Wrocł., Instytut Filologii Polskiej
Dr Joanna Nowosielska-Sobel
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. Marek Czapliński
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Halina Okólska
Muzeum Miejskie Wrocławia
Dr Piotr Oszczanowski
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Dr Tomasz Przerwa
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Dariusz Przybytek
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Dr Grzegorz Sobel
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Prof. dr hab. G. Strauchold
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Dr Gabriela W±s
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny
Prof. dr hab. A. Zabłocka-Kos
Uniw. Wrocł., Instytut Historii Sztuki
Prof. dr hab. Ro¶cisław Żerelik
Uniwersytet Wrocł., Inst. Historyczny

woj. opolskie:
Prof. dr hab. Bogdan Cimała
Uniw. Opolski, Wydz. Hist.-Pedagog.
Dr Norbert Honka
Uniw. Opolski, Instytut Politologii
Prof. dr hab. Czesław Lachur
Uniw. Opolski, Wydz. Filologiczny
Prof. dr hab. Michał Lis
Uniw. Opolski, Instytut Politologii

woj. ¶l±skie:
Prof. dr hab. Antoni Barciak
Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Dr Jerzy Gorzelik
Uniwersytet ¦l., Zakład Historii Sztuki
Dr Zbigniew Hojka
Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Dr Szymon Hrebenda
Uniw. ¦l., Instytut Nauk Politycznych
Dr Bogdan Kloch
Dyrektor Muzeum Miejskiego Rybnika
Dr hab. Irma Kozina
Uniw. ¦l., Zakład Historii Sztuki
Dr Krzysztof Łęcki
Uniw. ¦l±ski, Instytut Socjologii
Dr Zygmunt Partyka
Uniw. ¦l., Instytut Nauk Politycznych
Dr Tomasz Słupik
Uniw. ¦l., Instytut Nauk Politycznych
Dr Piotr ¦wiercz
Uniw. ¦l., Instytut Nauk Politycznych
Dr Jolanta Tambor
Uniw. ¦l., Instytut Filologii Polskiej
Dr Jarosław Tomasiewicz
Uniwersytet ¦l±ski, Instytut Historii
Mgr Agnieszka Turoń
Uniw. ¦l., Instytut Nauk Politycznych
Dr hab. B. Szczypka-Gwiazda
Uniwersytet ¦l., Zakład Historii Sztuki
Henryk Waniek
pisarz, felietonista, malarz

kraj morawsko-¶l±ski
(Czeska Republika):
(...)

© SlaskiWroclaw.pl 2007-2019 | O portalu | Redakcja | Promocja | Reklama
   Góra   Wstecz