Promocja wydarzeń we Wrocławiu – SlaskiWroclaw.pl
Z regionu

Prezes fundacji zdefraudował ponad 20 mln zł

Mechanizm działania podejrzanego polegał na tym, że wykorzystując trudną sytuację majątkową, zdrowotną oraz rodzinną podopiecznych ww. fundacji, stan wojny na terenie Ukrainy, za pośrednictwem źródeł masowego przekazu, w tym strony internetowej, zorganizował co najmniej 72 zbiórki charytatywne.

Kilkudziesięciu policjantów z Mazowsza i funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszło jednocześnie do siedzib i mieszkań prezesa fundacji i powiązanych z nim osób w związku z oszustwem 560 tys. osób, które przekazały datki na zbiórki charytatywne, w tym leczenie chorych dzieci, a faktycznie pieniądze trafiały do kieszeni prezesa

U prezesa fundacji zabezpieczono majątek, m.in. 33 nieruchomości w tym luksusowe apartamenty, 3 samochody osobowe o wartości ponad 1,2 mln zł, a także konta i znaczne ilości gotówki. W toku śledztwa dotychczas zarzuty usłyszało już 180 osób.

Ustalono, iż prezes fundacji statutowo zajmującej się niesieniem pomocy dzieciom dotkniętym chorobami, opracował mechanizm wyłudzania od darczyńców środków pieniężnych, które następnie, sprzecznie z jej statutem i regulaminem, przeznaczał na zaspokajanie własnych potrzeb.

W dniu 24 października 2023 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, z udziałem funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu dokonali zatrzymania Jarosława Ś. - prezesa fundacji charytatywnej oraz kilku spółek prawa handlowego, któremu po przewiezieniu do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator przedstawił zarzuty.

Wymienionemu zarzucono doprowadzenie 560 000 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 20.242.557,00 zł, jak również pranie brudnych pieniędzy tj. udaremnianie lub znaczne utrudnianie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia. Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych w łącznej wysokości 7.278.217,91 zł.

Fundacja zorganizowała co najmniej 72 zbiórki charytatywne, w ramach których zadeklarowała środki pieniężne do zebrania na łączną wartość 19.844.715,00 zł, zapewniając darczyńców oraz beneficjentów zbiórek, iż wpłacone sumy zostaną przeznaczone na cele prowadzonych zbiórek. Jednocześnie prezes fundacji Jarosław Ś., pomimo ciążącego na nim obowiązku bieżącego informowania na stronie internetowej fundacji o wysokości rzeczywiście wpłaconych darowizn, świadomie i celowo zaniechał tego, przekazując niezgodną z prawdą informację o zebraniu pieniędzy w łącznej kwocie 1.194.968,28 zł. W ten sposób ukrył przed darczyńcami oraz beneficjentami zbiórek faktycznie uzyskane środki pieniężne w łącznej wysokości 28.575.606,45 zł, wprowadzając tym samym darczyńców, jak i osoby fizyczne, na rzecz których były prowadzone zbiórki oraz ich przedstawicieli ustawowych w błąd co do wysokości zebranych środków pieniężnych, a tym samym zasadności prowadzenia dalszych zbiórek, uzyskując w ten sposób należne ww. fundacji środki pieniężne.

Działając w powyższy sposób podejrzany doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 560 000 ustalonych pokrzywdzonych - darczyńców fundacji, w łącznej kwocie 20.242.557,00 zł.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

Ponadto prokurator zabezpieczył majątek należący do podejrzanego, jak i podmiotów od niego zależnych, w tym 33 nieruchomości o łącznej wartości 9.805.000,00 zł, 3 samochody osobowe o łącznej wartości 1.245.000,00 zł, pieniądze w łącznej kwocie 615.375,00 zł, 6583 USD, 2.332 euro. Transfer kolejnych środków pieniężnych w kwocie przeszło 1.760.000,00 zł został przez organy ścigania zablokowany na rachunkach bankowych podmiotów zależnych od podejrzanego.

Poznaj więcej wiadomości w serwisie aktualności lokalnych.